Bierzmowanie

ZASADY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KANDYDATÓW

Od kandydatów z klas 7 i 8 wymaga się:

 1. Udziału we mszy św. niedzielnej ( dowolna godzina ), który jest poświadczony podpisem w indeksie / zeszycie w zakrystii u siostry lub księdza, który odprawiał mszę na której był obecny kandydat.
 2. Obecności na mszach św. w święta nakazane.
 3. Regularnej spowiedzi św. zawsze poświadczonej podpisem spowiednika dokonanym w indeksie / zeszycie. Spowiedź powinna być planowana według potrzeby około 1 x w miesiącu.
 4. Udziału w nabożeństwach okresowych 1 x w tygodniu ( w sumie 4 x ) w dowolnie wybranym przez kandydata dniu. Dotyczy to nabożeństw różańcowych, nabożeństw majowych, ale także udziału w Roratach. Udział w drodze krzyżowej w Wielkim Poście – w każdy Piątek. Obecność na nabożeństwie każdorazowo potwierdzamy wpisem do indeksu / zeszytu u księdza prowadzącego nabożeństwo lub w zakrystii u siostry.
 5. Udziału w rekolekcjach szkolnych. Obecność kandydata poświadcza osoba prowadząca rekolekcje swoim podpisem w indeksie / zeszycie.
 6. Klasy 7 i klasy 8 mają obowiązkowe spotkanie formacyjne 1 x w miesiącu w salce katechetycznej. O terminie dowiadujemy się z niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich.
 7. Jeśli z różnych, niezależnych przyczyn kandydat nie może uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym, lub innym wymaganym nabożeństwie lub Mszy, rodzic lub opiekun prawny powinien zgłosić ten fakt u księdza opiekuna kandydatów do bierzmowania.
 8. Każdy kandydat uczestniczy w lekcjach religii w szkole.
 9. Osoby starsze ( pełnoletnie ) zgłaszają się do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii celem omówienia indywidualnego toku przygotowań. Niech pomocą w tym będzie lektura Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących sakramentu bierzmowania – zobacz www.janaipawla.pl/apostol/kkkk.pdf

Dokumentami potrzebnymi są:

Zgłoszenie kandydata do bierzmowania (Uczniowie Niepełnoletni)
Zgłoszenie kandydata do bierzmowania (Dorośli)

Do końca grudnia kandydat z klasy 8 i każdy kto przyjmuje sakrament w bieżącym roku szkolnym przedkłada księdzu opiekunowi następujące dokumenty

 1. Metrykę chrztu ( jeśli był ochrzczony poza parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie ).
 2. Zgodę na przyjęcie bierzmowania w naszej parafii, jeśli mieszka w innej parafii. Zgoda na piśmie z podpisem Ks. Proboszcza parafii zamieszkania.
 3. Opinię katechety – dotyczy kandydatów uczących się w szkołach. Opinię przedkładamy księdzu opiekunowi odpowiedzialnemu w naszej parafii za przygotowanie do Bierzmowania na jego żądanie na miesiąc przed planowanym sakramentem bierzmowania.

Wszystkie informację, zapytania i zgłoszenia do sakramentu bierzmowania prosimy kierować do odpowiedzialnego za formację i przygotowanie w naszej parafii:

Ks. Karol Karwowski
Tel: 534307323
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CO TO JEST BIERZMOWANIE?

Sakrament bierzmowania, wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” i często nazywany jest „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.” Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285).

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

Od bierzmowanego chrześcijanina wymaga się pewnej dojrzałości religijnej, oraz świadomości, że jest on od tej chwili odpowiedzialny za swój rozwój duchowy, który nie powinien ograniczać się do podstawowych obowiązków chrześcijanina, ale raczej stawać się coraz bogatszy i bardziej złożony z wiekiem.

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W NOWOGARDZIE.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do sakramentu bierzmowania młodzieży i dorosłych następuje we wrześniu, a w szczególnych i losowych przypadkach w ciągu całego roku. Na początku roku szkolnego w klasie 7 u księdza odpowiedzialnego w parafii za przygotowanie do bierzmowania rodzice ( opiekunowie ) powinni zgłosić swoje dziecko na 2- letni okres przygotowania do tego sakramentu. Szczegóły i więcej informacji tylko i wyłącznie u księdza opiekującego się kandydatami do bierzmowania.

ZASADY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KANDYDATÓW

Od kandydatów z klas 7 i 8 wymaga się:

 1. Udziału we mszy św. niedzielnej ( dowolna godzina ), który jest poświadczony podpisem w indeksie / zeszycie w zakrystii u siostry lub księdza, który odprawiał mszę na której był obecny kandydat.
 2. Obecności na mszach św. w święta nakazane.
 3. Regularnej spowiedzi św. zawsze poświadczonej podpisem spowiednika dokonanym w indeksie / zeszycie. Spowiedź powinna być planowana według potrzeby około 1 x w miesiącu.
 4. Udziału w nabożeństwach okresowych 1 x w tygodniu ( w sumie 4 x ) w dowolnie wybranym przez kandydata dniu. Dotyczy to nabożeństw różańcowych, nabożeństw majowych, ale także udziału w Roratach. Udział w drodze krzyżowej w Wielkim Poście – w każdy Piątek. Obecność na nabożeństwie każdorazowo potwierdzamy wpisem do indeksu / zeszytu u księdza prowadzącego nabożeństwo lub w zakrystii u siostry.
 5. Udziału w rekolekcjach szkolnych. Obecność kandydata poświadcza osoba prowadząca rekolekcje swoim podpisem w indeksie / zeszycie.
 6. Klasy 7 i klasy 8 mają obowiązkowe spotkanie formacyjne 1 x w miesiącu w salce katechetycznej. O terminie dowiadujemy się z niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich.
 7. Jeśli z różnych, niezależnych przyczyn kandydat nie może uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym, lub innym wymaganym nabożeństwie lub Mszy, rodzic lub opiekun prawny powinien zgłosić ten fakt u księdza opiekuna kandydatów do bierzmowania.
 8. Każdy kandydat uczestniczy w lekcjach religii w szkole.
 9. Osoby starsze ( pełnoletnie ) zgłaszają się do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii celem omówienia indywidualnego toku przygotowań. Niech pomocą w tym będzie lektura Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących sakramentu bierzmowania – zobacz www.janaipawla.pl/apostol/kkkk.pdf

Dokumentami potrzebnymi są:

Do końca grudnia kandydat z klasy 8 i każdy kto przyjmuje sakrament w bieżącym roku szkolnym przedkłada księdzu opiekunowi następujące dokumenty:

 1. Metrykę chrztu ( jeśli był ochrzczony poza parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie ).
 2. Zgodę na przyjęcie bierzmowania w naszej parafii, jeśli mieszka w innej parafii. Zgoda na piśmie z podpisem Ks. Proboszcza parafii zamieszkania.
 3. Opinię katechety – dotyczy kandydatów uczących się w szkołach. Opinię przedkładamy księdzu opiekunowi odpowiedzialnemu w naszej parafii za przygotowanie do Bierzmowania na jego żądanie na miesiąc przed planowanym sakramentem bierzmowania.

Wszystkie informację, zapytania i zgłoszenia do sakramentu bierzmowania prosimy kierować do odpowiedzialnego za formację i przygotowanie w naszej parafii – Księdza Andrzeja, który modlitwą, wsparciem, dobrym słowem towarzyszy każdemu kandydatowi przygotowującemu się w naszej parafii do Bierzmowania.

MATERIAŁY FORMACYJNE

WSZYSTKIM KANDYDATOM DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ŻYCZĘ DOBRYCH I SPOKOJNYCH WAKACJI PRZEŻYWANYCH Z BOGIEM I NIEDZIELNĄ MSZĄ ŚW., DOBREJ POGODY I ODPOCZYNKU.

                                                                                                                         POZDRAWIAM - KS. ANDRZEJ

SŁOWNICZEK KOŚCIELNY

ABSOLUCJA - (rozgrzeszenie) udzielane przez kapłana w sakramencie pokuty, odpuszczenie grzechów.

ADORACJA - oddanie czci, uwielbienie, uniżenie się przed Bogiem, hołd oddawany Bogu.

AKOLITA - posługujący w liturgii (przygotowuje ołtarz i dary ofiarne oraz pomaga w rozdawaniu Komunii św. i udzielaniu Komunii chorych).

AKOLITKI - lichtarze z płonącymi świecami używane w czasie czytania Ewangelii oraz w procesjach niesione obok krzyża.

ALBA - długa, biała spodnia szata liturgiczna (kapłana i służby liturgicznej w czasie liturgii), symbolizująca łaskę chrztu św.

AMBONA - miejsce do czytań biblijnych oraz wygłaszania homilii (kazań).

AMPUŁKI - to naczynia liturgiczne w kształcie małych dzbanuszków w których podaje się wino i wodę do mszy.

ANIOŁ PAŃSKI - modlitwa odmawiana rano, w południe i wieczorem dla uczczenia Wcielenia Bożego i macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

ANTYFONA - refren rozpoczynający i kończący psalm w liturgii godzin, używany też podczas Mszy św. i w nieszporach.

ARCHIDIECEZJA - jednostka terytorialna administracji kościelnej.

ARCYBISKUP - tytuł biskupa stojącego na czele archidiecezji.

BIBLIA - Pismo Święte - zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego zawierających słowo skierowane do ludzi przez Boga.

BIERZMOWANIE - sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym człowiek otrzymuje w szczególny sposób Ducha Świętego.

BIRET - nakrycie głowy duchownych katolickich.

BISKUP - zwierzchnik Kościoła lokalnego (diecezji), który przewodniczy wspólnocie wiernych mocą bezpośredniego apostolskiego pełnomocnictwa.

BREWIARZ - księga do odprawiania modlitwy uświęcenia dnia (liturgii godzin) przez duchownych i świeckich.

BURSA - specjalna torba zawieszana na szyi kapłana, na naczynie z Komunią św. dla chorych.

CELEBRANS - osoba przewodnicząca zgromadzeniu liturgicznemu (najczęściej kapłan).

CEREMONIARZ - osoba przygotowująca i koordynująca różne posługi oraz dbająca o spokojny, harmonijny przebieg uroczystości.

CHRZEST - pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, uwalnia od grzechu pierworodnego i wszystkich innych grzechów i włącza do Kościoła.

CIEMNICA - miejsce w kościele gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.

CINGULUM - sznurek służący do przepasywania alby, element stroju liturgicznego.

DZWONKI OŁTARZOWE - pojawiły się w liturgii w XIII w., zwracają uwagę wiernych na zmianę postawy liturgicznej, zwołują lud i wielbią Boga.

HOMILIA - jest to słowo kapłana skierowane do wiernych na tle usłyszanych czytań biblijnych.

HYMN - uroczysta pieśń śpiewana na cześć Boga lub świętych.

KIELICH - jest to naczynie liturgiczne, w którym w czasie mszy św. składa się wino do konsekracji.

KOMŻA - krótsza szata liturgiczna koloru białego; od IX w. strój ministranta.

KUSTODIA - jest to mała puszka, w niej przechowuje się Najświętszą Hostię przeznaczoną do adoracji w monstrancji.

LEKCJONARZ - księga zawierająca czytania biblijne na poszczególne dni w roku.

MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą kapłanowi w sposób określony przepisami Kościoła.

MONSTRANCJA - przedmiot liturgiczny w którym umieszcza się Najświętszy Sakrament celem adoracji lub procesji.

ODPUST PARAFIALNY - uroczystość, w której parafia w sposób szczególny czci swego Patrona.W naszej wspólnocie odpust przypada każdego roku dnia 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP.

OŁTARZ - jest to stół na którym sprawuje się Najświętszą Ofiarę.

ORNAT - wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę św. Kolory podstawowe: zielony, czerwony, fioletowy, biały, złoty.

PALKA - służy do nakrycia kielicha mszalnego, zabezpiecza przed dostaniem się do kielicha zanieczyszczeń,itp.

PASCHAŁ - świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa.

PASTORAŁ - ozdobna laska używana przez biskupa jako symbol posługi pasterskiej otrzymanej od Chrystusa.

PATENA - naczynie liturgiczne, na którym składa się w czasie Mszy św. chleb do konsekracji.

PREZBITERIUM - część kościoła, w której znajduje się ołtarz główny.

PROCESJA - uroczysty pochód religijny połączony ze śpiewem.

SŁUŻBA LITURGICZNA - zespół ludzi (chłopców i dziewcząt), którzy w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełniają posługę pomocy kapłanowi w sposób określony przepisami Kościoła.

STUŁA - część stroju liturgicznego znak władzy kapłańskiej.Są w kolorach ornatu.

TABERNAKULUM - najważniejsze i zarazem najbardziej strzeżone miejsce w kościele, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament.

WELON NA KIELICH - tkanina (chusta), którą nakryty jest kielich do momentu przygotowania darów ofiarnych; ponownie kielich nakrywa się welonem po Komunii św.

WODA ŚWIĘCONA - jest wodą pobłogosławioną przez kapłana, przeznaczoną do czynności liturgicznych i pokropień.


ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKA W ZESTAWIENIU STATYSTYCZNYM:

ARCYBISKUPEM METROPOLITĄ JEST KS. PROF. ANDRZEJ DZIĘGA ( od 2009 r. )

OBSZAR: 12 754 km2
MIESZKAŃCÓW: 1 066 128
DEKANATÓW: 36
PARAFII: 270
KOŚCIOŁÓW OGÓŁEM: 688*

* dane na podstawie Schematyzmu Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, Szczecin 2007 r.

OBRZĘD SAKRAMENTU

1) Ks. Biskup zadaje pytanie kandydatom: Powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci razem odpowiadają: Pragniemy/aby Duch Święty, którego otrzymamy/umocnił nas do mężnego wyznawania wiary/i do postępowania według jej zasad/Amen.

2) Dialog ks. Biskupa z kandydatem przy namaszczeniu:

Biskup: N ( imię Patrona), przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z Tobą.
Bierzmowany: I z Duchem Twoim.

Kontakt


PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Kościelna 2a,
72-200 NOWOGARD

tel. 91 39 26 370
tel. 506 081 328
caritas.nowogard@gmail.com

Log in or create an account