Bierzmowanie

CO TO JEST BIERZMOWANIE?

Sakrament bierzmowania, wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” i często nazywany jest „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.” Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285).

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

Od bierzmowanego chrześcijanina wymaga się pewnej dojrzałości religijnej, oraz świadomości, że jest on od tej chwili odpowiedzialny za swój rozwój duchowy, który nie powinien ograniczać się do podstawowych obowiązków chrześcijanina, ale raczej stawać się coraz bogatszy i bardziej złożony z wiekiem.

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W NOWOGARDZIE.

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie do sakramentu bierzmowania młodzieży i dorosłych następuje we wrześniu, a w szczególnych i losowych przypadkach w ciągu całego roku. Na początku roku szkolnego w klasie 7 u księdza odpowiedzialnego w parafii za przygotowanie do bierzmowania rodzice ( opiekunowie ) powinni zgłosić swoje dziecko na 2- letni okres przygotowania do tego sakramentu. Szczegóły i więcej informacji tylko i wyłącznie u księdza opiekującego się kandydatami do bierzmowania.

ZASADY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KANDYDATÓW

Od kandydatów z klas 7 i 8 wymaga się:

 1. Udziału we mszy św. niedzielnej ( dowolna godzina ), który jest poświadczony podpisem w indeksie / zeszycie w zakrystii u siostry lub księdza, który odprawiał mszę na której był obecny kandydat.
 2. Obecności na mszach św. w święta nakazane.
 3. Regularnej spowiedzi św. zawsze poświadczonej podpisem spowiednika dokonanym w indeksie / zeszycie. Spowiedź powinna być planowana według potrzeby około 1 x w miesiącu.
 4. Udziału w nabożeństwach okresowych 1 x w tygodniu ( w sumie 4 x ) w dowolnie wybranym przez kandydata dniu. Dotyczy to nabożeństw różańcowych, nabożeństw majowych, ale także udziału w Roratach. Udział w drodze krzyżowej w Wielkim Poście – w każdy Piątek. Obecność na nabożeństwie każdorazowo potwierdzamy wpisem do indeksu / zeszytu u księdza prowadzącego nabożeństwo lub w zakrystii u siostry.
 5. Udziału w rekolekcjach szkolnych. Obecność kandydata poświadcza osoba prowadząca rekolekcje swoim podpisem w indeksie / zeszycie.
 6. Klasy 7 i klasy 8 mają obowiązkowe spotkanie formacyjne 1 x w miesiącu w salce katechetycznej. O terminie dowiadujemy się z niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich.
 7. Jeśli z różnych, niezależnych przyczyn kandydat nie może uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym, lub innym wymaganym nabożeństwie lub Mszy, rodzic lub opiekun prawny powinien zgłosić ten fakt u księdza opiekuna kandydatów do bierzmowania.
 8. Każdy kandydat uczestniczy w lekcjach religii w szkole.
 9. Osoby starsze ( pełnoletnie ) zgłaszają się do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii celem omówienia indywidualnego toku przygotowań. Niech pomocą w tym będzie lektura Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem punktów dotyczących sakramentu bierzmowania – zobacz www.janaipawla.pl/apostol/kkkk.pdf

Dokumentami potrzebnymi są:

Do końca grudnia kandydat z klasy 8 i każdy kto przyjmuje sakrament w bieżącym roku szkolnym przedkłada księdzu opiekunowi następujące dokumenty:

 1. Metrykę chrztu ( jeśli był ochrzczony poza parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie ).
 2. Zgodę na przyjęcie bierzmowania w naszej parafii, jeśli mieszka w innej parafii. Zgoda na piśmie z podpisem Ks. Proboszcza parafii zamieszkania.
 3. Opinię katechety – dotyczy kandydatów uczących się w szkołach. Opinię przedkładamy księdzu opiekunowi odpowiedzialnemu w naszej parafii za przygotowanie do Bierzmowania na jego żądanie na miesiąc przed planowanym sakramentem bierzmowania.

Wszystkie informację, zapytania i zgłoszenia do sakramentu bierzmowania prosimy kierować do odpowiedzialnego za formację i przygotowanie w naszej parafii – Księdza Andrzeja, który modlitwą, wsparciem, dobrym słowem towarzyszy każdemu kandydatowi przygotowującemu się w naszej parafii do Bierzmowania.

Aktualności

UWAGA, WAŻNE. SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA (KL. 7 I KL. 8)

Ks. Andrzej serdecznie zaprasza kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas 7 i 8 mieszkających na terenie naszej parafii na pierwsze organizacyjne spotkanie w nowym roku szkolnym i katechetycznym 2020 / 2021.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę dnia 20.09. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 18.00, następnie spotkanie w kościele. Obecność jest obowiązkowa. 

Kontakt


PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Kościelna 2a,
72-200 NOWOGARD

tel. 91 39 26 370
tel. 506 081 328
caritas.nowogard@gmail.com

Log in or create an account